Структура районної державної адміністрації:

 1. Апарат районної державної адміністрації

 2. Управління та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації

Завідувач: Ясюк Олена Петрівна

тел: 4-22-99

Основне завдання підрозділу:

 • Ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації.
 • Прийом, реєстрація, здійснення попереднього розгляду вхідних документів, передача їх згідно з розподілом обов’язків на розгляд керівництву адміністрації та розмноження, розсилання вхідної і вихідної кореспонденції, розпорядження голови районної державної адміністрації, накази заступника голови адміністрації з організаційно — кадрової роботи та політико — правових питань, інші документи районної державної адміністрації.
 • Забезпечення (спільно з іншими відділами апарату) підготовки і проведення засідань колегій при голові районної державної адміністрації, оформлення їх засідання протокольно, а також нарад та інших заходів, що проводяться в райдержадміністрації.
 • Забезпечення здійснення контролю за строками виконання доручень голови районної державної адміністрації.
 • Забезпечення дотримання чинного законодавства щодо організації роботи із зверненнями громадян, регулярний аналіз їх кількості і характеру, підготовка інформації щодо роботи із зверненнями громадян, інформування про стан роботи із зверненнями громадян керівництва райдержадміністрації та підготовка відповідних інформацій обласній державній адміністрації.
 • Сприяння організації проведення сходів громадян, виїзних прийомів начальниками відділів та управлінь райдержадміністрації та центральних органів виконавчої влади в населених пунктах району.
 • Перевірка (за дорученням голови, або його заступників) в управліннях та інших структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах місцевих рад стану організації роботи із зверненнями громадян, діловодства та контролю за проходженням і виконанням документів, вивчення роботи діловодних служб цих органів, надання їм необхідної допомоги в удосконаленні форм і методів роботи з документами.
 • Здійснення контролю за правильністю користування документами в апараті районної державної адміністрації, підготовка довідок, доповідних записок, зведень, звітів, інформацій з питань роботи з документами, контролю за строками їх проходження і виконання, періодичне інформування керівництва районної державної адміністрації з цих питань.
 • Забезпечення культури діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів роботи з документами, комп’ютеризації діловодних процесів та інших напрямів діяльності апарату, надання методичної і практичної допомоги з цих питань працівникам апарату, управлінням та іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації.
 • Сприяння набуттю знань і навиків з питань роботи з документами працівниками апарату адміністрації, підвищенню кваліфікації працівників діловодних служб управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.
 • Забезпечення виготовлення, обліку, зберігання печаток, штампів, бланків інформаційних, організаційно-розпорядчих і реєстраційно-контрольних документів районної державної адміністрації і законності користування ними.
 • Участь у розробці та виданні методичних посібників, рекомендацій, довідників тощо, необхідних в роботі районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад району.
 • Складання номенклатури справ апарату районної державної адміністрації, забезпечення здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання у відділах апарату справ, приймання документів відділів на зберігання до поточного архіву апарату.
 • Організація роботи поточного архіву апарату районної державної адміністрації, забезпечення проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі для передачі на державне зберігання, підготовка і передача справи на зберігання до державного архіву області.
 • Взаємодія (при вирішенні питань, які належать до його компетенції) з керівництвом адміністрації, відділами апарату, управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконкомами місцевих рад, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

Завідувач: Краснолуцька Юлія Вікторівна

тел: 4-22-69

Основне завдання підрозділу:

1. Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби;

2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; задоволення потреби у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

3. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців районної державної адміністрації;

4. Документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин в районній державній адміністрації;

5. Надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування району з кадрових питань.

6. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства, у представленні інтересів райдержадміністрації в судах;

7. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

8. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень, що подаються на підпис голови райдержадміністрації, погоджує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

9. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

10. Переглядає разом із структурними підрозділами нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

11. Інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

12. Вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;

13. Разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови адміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

14. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

15. Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також візує проекти договорів за наявності візи керівників заінтересованих структурних підрозділів;

16. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

17. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

18. Подає пропозиції голові райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

19. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові радержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

20. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови адміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності адміністрації, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного сектору, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів;

21. Організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного відділу райдержадміністрації, роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням голови адміністрації розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

22. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

23. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах;

24. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

Головний спеціаліст: Горда Наталя Сергіївна

тел: 4-22-69

Основне завдання підрозділу:

 • Підтримка зв’язку з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, підприємствами, установами, місцевими радами. Здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком та звітністю.
 • Виконання завдання щодо організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності у визначеній сфері управління і контроль за дотриманням правил його ведення.
 • Розробка та впровадження заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни.
 • Здійснення обліку валютних надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву.
 • Планування та розробка поточних планів асигнувань на утримання апарату, складання кошторису витрат на утримання підвідомчих структур та організація їх фінансування.
 • Забезпечення контролю і відображення на рахунок бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни.
 • Здійснення контролю за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів, використанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів, дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, за стягненням дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості.
 • Забезпечення організації проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання витратам.
 • Участь у роботі юридичних служб з оформлення матеріалів щодо відшкодування витрат від нестач і крадіжок власності, контроль за поданням в необхідних випадках матеріалів до слідчих і судових органів.
 • Співпраця (при вирішенні питань, що належать до його компетенції) з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації.

Начальник: Макалюк Алла Іванівна

тел: 4-08-67

Основне завдання підрозділу:

 • Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста районного значення, які входять до складу відповідного району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу, району в місті обласного значення з районним поділом, району в мм. Києві та Севастополі, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;
 • Складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях;
 • Забезпечення ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців» та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до зазначеного Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру;
 • Ведення обліку усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;
 • Забезпечення у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захисту Реєстру у процесі його створення та ведення;
 • Встановлення на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номера територіального виборчого округу (зазначає закордонний виборчий округ) та номера виборчої дільниці, до яких належить виборець;
 • Надання на письмову вимогу виборця інформації про його персональні дані, внесені до Реєстру;
 • Проведення у разі потреби перевірки зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;
 • Здійснення щомісячного поновлення бази даних Реєстру;
 • Забезпечення у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;
 • Надання в установленому порядку статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
 • Розгляд запитів та звернень виборців, а також звернень політичних партій у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців»;
 • Проведення перевірки некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;
 • Здійснення інших функцій відповідно до законодавства, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.
 • Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

Головний спеціаліст: Ковальчук Валентина Валентинівна

4-32-68

 1. Створено для організаційного забезпечення діяльності керівництва, апарату районної державної адміністрації, здійснення взаємодії із структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, надання їм методичної та практичної допомоги.
 2. Здійснює контроль за дотриманням Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, інших нормативних актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови районної державної адміністрації.
 3. Надає практичну і методичну допомогу виконавчим комітетам місцевих рад у здійсненні делегованих повноважень державної виконавчої влади.
 4. Одержує, використовує, узагальнює, поширює та зберігає інформацію про діяльність органів місцевого самоврядування.
 5. Здійснює організаційно-консультативне, експертно-аналітичне забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації щодо реалізації повноважень, делегованих районною радою.
 6. Забезпечує взаємодію в роботі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 7. Вивчає, узагальнює, поширює кращий досвід роботи органів місцевого самоврядування.
 8. Проводить перевірки виконання місцевими органами виконавчої влади делегованих їм повноважень, дотримання вимог Конституції України, законів України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови районної державної адміністрації.
 9. Готує та бере участь разом з іншими секторами, відділами, управліннями райдержадміністрації в підготовці проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, що належать до компетенції сектору.
 10. Готує матеріали до квартальних планів роботи райдержадміністрації, узагальнюючи пропозиції секторів, відділів, управлінь райдержадміністрації.
 11. Організовує проведення нарад і семінарів працівників виконавчих комітетів з питань, що відносяться до компетенції сектору.
 12. Організаційно забезпечує проведення колегій районної державної адміністрації.
 13. Бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, почесними званнями України, відомчими відзнаками та заохоченнями обласної та районної державних адміністрацій.
 14. Здійснює організаційно-консультативне забезпечення проведення виборів та референдумів.
 15. Бере участь,  спільно з  іншими  структурними підрозділами райдержадміністрації, в організації публічних заходів райдержадміністрації за участю представників інститутів громадянського суспільства;
 16.  Приймає участь у підготовці матеріалів, необхідних для проведення заходів, за які несе відповідальність відділ;
 17. Сприяє роботі засобів масової інформації, приймає участь у проведені інформаційно-роз’яснювальної роботи;
 18.  Сприяє діяльності товариств і громадських організацій, залучає їх у встановленому порядку до роз’яснення регіональних та загальнодержавних питань;
 19.  Аналізує роботу політичних партій та громадських організацій в районі, готує інформаційно-довідкові матеріали з цих питань;
 20.  Готує довідки, звіти, інформації, інструктивно-методичні матеріали з питань інформаційної діяльності;
 21.  Приймає участь у підготовці і проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, районних свят, змагань та інших заходів, спрямованих на відзначення державних, національних святкових подій. На розвиток ініціативи та задоволення інтересів різних верств населення, а також здійснює підготовку аналітичних матеріалів про результати їх проведення;
 22.  Вносить пропозиції по удосконаленню проведення загально районних заходів;
 23.  У межах компетенції забезпечує надання місцевим засобам масової інформації  всіх   форм   власності   методичної,   організаційної  та консультаційної допомоги;
 24.  Забезпечує дотримання вимог щодо нерозповсюдження відомостей, які становлять державну таємницю;

Відповідальний: Дидюк Василь Ігорович

4-22-66

2.  Управління та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації

Начальник: Книш Іван Федорович

тел: 4-27-33

Основним завданням управління є:

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організація ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

2. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

3. Призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

4. Організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

5. Розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

6. Забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;

7. Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм;

8. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

9. Розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

Начальник: Кобильчук Наталія Василівна

тел: 4-22-36

Основним завданням управління є:

1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Красилівського району;
2. Складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд Красилівській районній державній адміністрації;
3. Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;
4. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
5.Здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням відповідного районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Начальник: Снігур Володимир Іванович

тел: 4-22-43

Основним завданням управління є:

1. Реалізація державної політики в галузі освіти, молоді, фізичної культури та спорту з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

2. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

3. Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів;

4. Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

5. Аналіз стану освіти в районі , прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

6. Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

7. Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

8. Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

9. Проведення атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;

10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах;

11. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

12. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

13. Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

14. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

15. Сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

16. Забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

17. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

 

Завданням відділу також  є:

1) реалізація державної політики у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, кінематографії, а також сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання;

2) забезпечення:
вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
3) сприяння:

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, митецтв, охорони культурної спадщини;
гармонізації міжнаціональних, міжконфесійних відносин;

4) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

5) здійснення заходів щодо розселення та облаштування на території району, депортованих за національною ознакою, які повернулися в Україну, сприяння їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;

6) забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання;

Начальник: Бондар Микола Іванович

тел.: 4-33-43

Основні завдання підрозділу:

1) забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

2) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;

3) організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

4) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів соціально-економічного розвитку Красилівського району, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

2) вносить Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

3) сприяє формуванню регіонального резерву сільськогосподарських і продовольчих ресурсів та складанню їх балансів, бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

4) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;  вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

5) надає консультаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям аграрного сектору з економічних і правових питань, ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, сприяє  розвитку  статистики  в  галузях агропромислового виробництва;

6) сприяє забезпеченню переходу підприємств агропромислового виробництва на стандарти якості і безпеки  аграрної  сировини  і продовольства, сприяє вирощуванню екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, орга­нізації виробництва продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

7) бере участь у вирішенні питань, пов’язаних з врегулюванням земельних  і майнових відносин, розробляє і вносить пропозиції держадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

8) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

9) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;

10) сприяє в межах своїх повноважень розвитку виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

11) готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;

12) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

13) створює належні умови для формування і розвитку сільськогос­подарської  дорадчої  служби,  вносить  пропозиції  до проекту бюджету Кра­силівського району  в  частині  фінансування  соціально спрямованих дорадчих послуг; 14) забезпечує в межах своїх  повноважень  виконання  завдань мобіліза­ційної  підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового  виробництва,  виконання завдань цивільного  захисту  населення   і сільських територій;

15) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

16) веде  облік  та  звітує про використання коштів державного бюджету,  що надходять до товаровиробників як  учасників  цільових програм державної підтримки сільського господарства;

17) забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

18)  здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації відповідної інформації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на районному рівні;

19) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринку;

20) здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

21) координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

22) вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;

23) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

24) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

25) сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

26) здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

27) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

28) сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

29) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій в діяльність підприємств, установ та організацій,  проводить  моніторинг агропродовольчих ринків;

30) надає дорадчу допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

31) координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

32) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів за рахунок впровадження систем органічного землеробства, впровадження ресурсів та енергозберігаючих технологій;

33) розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

34) сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників   сор­товим насінням, посадковим матеріалом, племінною худобою,  мінераль­ними  добривами  і  засобами  захисту рослин;

35) проводить заходи, спрямовані на залучення  інвестицій, використання сучасних технічних та технологічних досягнень підприємствами аграрного сектору економіки;

36) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

У межах своєї компетенції бере участь:

— у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих форм  підприємництва  у  сільській  місцевості, в   тому   числі фермерських і особистих селянських господарств;

— організовує передачу об’єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;

— у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних             (генетичних) ресурсів;

— у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і  забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення, оплати праці;

— у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні;

— у формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

— у розробці та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;

— у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави на рівні району;

— в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

— у виконання програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;

— у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;

38) забезпечує збереження інформації про персональні дані особи, які стали відомі під час виконання посадових обов’язків;

39) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до його компетенції;

40) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

41) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

42) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

Завданням відділу також є участь у:

1. Забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України;

2. Реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

3. Формуванні і проведенні державної регіональної політики;

4. Проведенні разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;

5. Забезпеченні реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

6. Здійсненні структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

7. Забезпеченні реалізації державної цінової політики;

8. Забезпеченні виконання завдань з приватизації державного майна;

9. Забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

10. Розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку промисловості, галузей транспорту та зв’язку;

11. Виконанні державних програм енергозбереження;

12. Реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики у промисловості, енергозбереження, в галузях транспорту та зв’язку;

13. Визначенні поточної та перспективної потреби у продукції, що виробляється, і послугах, що надаються підприємствами промисловості, галузей транспорту та зв’язку, на внутрішньому та зовнішньому ринку, розробленні програм, спрямованих на освоєння та випуск імпортозамінної продукції, популяризація ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

14. З організаційних заходів щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів виробництва та надання послуг підприємствам промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту та зв’язку;

15. Взаємодії з Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації з питань координації роботи автомобільного транспорту.

Завідувач: Волянський Олександр Іванович 

4-22-65

Сектор виконує такі завдання:

 1. здійснення функцій постійно діючого органу управління цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми;
 2. забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань, а також контролю за виконанням рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснення функцій робочого органу (секретаріату) комісії;
 3.  розроблення проектів місцевих програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надання цих програм у встановленому порядку на затвердження, забезпечення моніторингу їх реалізації;
 1. організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, здійснення прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;
 2. забезпечення створення і належного функціонування місцевих систем оповіщення цивільного захисту;
 3. забезпечення здійснення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;
 4. підготовка пропозицій щодо утворення комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснення контролю за їх готовністю до дій за призначенням;
 5. здійснення методичного керівництва щодо утворення та функціонування районних спеціалізованих служб цивільного захисту та районних формувань цивільного захисту, здійснення контролю за їх готовністю до дій за призначенням;
 6. надання методичної допомоги органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки населених пунктів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;
 7. організація навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб органів управління району, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
 8. здійснення контролю за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;
 9. здійснення заходів радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;
 10. організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;
 11. організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із ДСНС України, з фонду таких споруд;
 12. розроблення та вжиття заходів щодо забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період;
 13. виконання, у межах визначених повноважень, функції з управління майном, що передано до сфери його управління;
 14. у режимі підвищеної готовності для єдиної державної системи цивільного захисту, районної ланки територіальної підсистеми:

забезпечення організації оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

підготовка розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

організація функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, підготовка пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

 1. у режимі надзвичайної ситуації для районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту:

забезпечення організації оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

підготовка розпорядчих документів щодо переведення районної ланки територіальної підсистеми у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

організація робіт із визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів;

участь в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

організація безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

забезпечення інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

 1. у режимі надзвичайного стану — виконання завдань відповідно до Закону України „Про правовий режим надзвичайного стану”;
 2. здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, визначених законом.

Сектор з питань цивільного захисту населення взаємодіє з Красилівським районним сектором ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами забезпечення цивільного захисту.

Завідувач: Дузєва Марія Миколаївна

тел: 4-29-68

Основним завданням сектору є:

Забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, а також у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії, забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

Завідувач: Федорина Тетяна Володимирівна

тел: 4-29-68

Основним завданням відділу є:

— реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

— забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

— забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

Начальник: Тимченко Ольга Сергіївна

4-08-75